Sl M Teminat Hukuku Ayni Teminat

Author: Recep Özdemir
Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
ISBN: 6059143849
Size: 48.93 MB
Format: PDF, ePub
View: 7592
Download Read Online
mal üzerinde mâlî hakkı taayyün eden satıcının mahkeme vasıtasıyla satılan
malın semeniyle tatmin edileceğini benimsemesine karşın, Malîkîler satıcının
bizzat malı temellük edebileceğini ve bu ... Bkz. İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müçtehid, s.
729.

Ticaret Rehberi

Author: Prof. Dr. Hamdi Döndüren
Publisher: ERKAM YAYIN SAN. A.Ş.
ISBN: 6053020206
Size: 75.15 MB
Format: PDF, Docs
View: 1969
Download Read Online
Burada satıcının, alıcının sıkışık ve özel durumundan yararlanması engellenmek
istenmiştir. ... Kısaca, satıcının ikâle yüzünden bir kazanç elde etmeğe
kalkışmaması gerekir. ... Bakara, 2/221, 275; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-Müctehid, Mısır,
t.y., II,

Deniza Iri Sati Lar Giri Bo Altmada Sati Lar Yazan Turgut Kalps Z

Author: Turgut Kalpsüz
Publisher:
ISBN:
Size: 23.16 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 2115
Download Read Online
ellifler yüklenmek suretiyle satışları, geminin tayini suretiyle yapılan' satışların
daha y u- ş a t ı l m ı ş bir şekli (un ... Fransız ilmî ve kazaî içtihatlarına uygun
olarak F r e d e- r i c q, yüklemede satışları «satıcının, malın muvasalatı için
öngörülen ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN: 9789753894586
Size: 23.10 MB
Format: PDF, ePub
View: 683
Download Read Online
Semenin satıcının maliyet konusundaki beyanına göre belirlenmesi durumunda
ise güvene dayalı satım türlerinden ... şey" anlamında kullanılan (Kâsânî, V. 222)
resü'l-mâle (sermaye) yani alış fiyatına (ilk semen) neleri dahil saydığını ...

Yillik Islami Ilimler Arastirma Vakfi

Author: İslâm̂ı İlimler Araştırma Vakfı
Publisher:
ISBN:
Size: 74.40 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4769
Download Read Online
Bu bakımdan satıcının semeni açıkca söylemesi şart koşulmuştur (70). Bazı
hallerde mal sahibi (bâyi) mebie hem masraflar eder, hem de ondan ... 69) el-
Müdevvene c. 4, s. 229. 70) Bidâyetü'l-Müctehid c. 2, s. 242. 71) İbnu Âbidîn c. 4,
s. 171.

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author: Türkiye Diyanet Vakfı. İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü
Publisher:
ISBN: 9789753894548
Size: 10.57 MB
Format: PDF, Docs
View: 4260
Download Read Online
Mâlikîler bunu müşteri açısından neceşe (muvazaalı arttırma) kıyaslamakta ve
satıcının rızasını zedelediğini düşünmektedir. ... VIII, 474-476; İbn Rüşd. Bidâyetû'
l-müctehid, II, 145-147; İbn Kudâme, el-Muğni (Herrâsl. IV, 234-237; V, 1 17-1 19;
 ...

Ayin Tarihi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 42.27 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 7572
Download Read Online
... mecburiyeti yoktur. b) Muhteviyatında en az aşağıdaki ma lûmat bulunacaktır: a
- Satıcının adı ve soyadı, adresi, varsa ... Lm.) fıkralarında istenilen malûmatın
verilme si mümkün olmadığı takdirde, yazıl- mıyacağı gibi (h) fıkrasındaki (malın ...

B Y K L Gat Ve Ansiklopedi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 38.49 MB
Format: PDF
View: 7158
Download Read Online
Savas donanma- si, gerektiginde «nUttefllu fenlke ve yunan sitelerinden aliñan
gemilerle kurulurdu. lm- paratorluk hiç degilse dogrudan dogruya krala bagli
eyaletlere ve askert .... Saticinin öliimil, selemde teslimi muaccel duruma getirir.

Slam Ve Klasik

Author: Sami Erdem
Publisher:
ISBN: 9789758740659
Size: 78.50 MB
Format: PDF, ePub
View: 4123
Download Read Online
... akdi bozan hususlar, alıcı ve satıcının dikkat etmesi gereken konular gibi genel
olarak alışveriş hakkında bilgiler sunmakta, ... Tecrîd-i Sarih Şerhi'nde Ahmed
Naîm benzer bir uygulamada hiç bulunmazken Kâmil Miras, "Seyyidü'l-Mürselîn ...

T Rk Devletleri Muhasebe Tarihi

Author: Oktay Güvemli
Publisher:
ISBN:
Size: 34.44 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 4392
Download Read Online
Satıcının uyması gereken kurallar vardır; Satıcı malını övmemelidir. ... Gazali'nin
kişiye dönük bu öğütleri yanında, Nizamü'l-mülk gibi devlet adamlarının, devlet
yöneticilerine mali açıdan öğütleri de Selçuklu kültür mozayiğinin çok önemli bir ...