Hayy Bin Yakzan

Author: İbn Tufeyl
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051315942
Size: 23.70 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3899
Download Read Online
Kendisinden daha gençolan Meşşâî filozofu İbn Rüşd'ü hükümdarla tanıştırmış,
siyasî vefikrî yönlerdenona yardımcı olmuştur. ... Ancak, İbn Tufeyl'i
bütündünyaya tanıtan eseri, aslıArapça olan felsefî romanı, Hayy Bin Yakzan,
diğer adıyla Esrârü'lHikmeti'l Meşrıkıye'dır. ... Felsefe”, “Tabiat Adamı”, “Ruhun
Uyanışı”, “Doğu HikmetininSırları” gibi değişik adlarla Fransızca, Rusça,
İspanyolca ve diğer Avrupa dillerine tercüme edilen bu eser, birçok sanatçı ve
düşünürü etkilemiştir. “Batıda ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 21.23 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 412
Download Read Online
Baban- zâde Reşid (1923te Mihrab dergisinde Türkçe'ye; bu tercüme, Ruhun
Uyanışı ya da Hayy İbn Yakzan 'in Olağanüstü Serüoenl adıyla N. Ahmet Özalp
tarafından sadeleştirilerek tekrar yayımlanmıştır |İstanbul 1985|). Z. A. Sıddîki (
1955- te Urduca'ya), Bedîüzzaman Fürûzanfer (1955te Farsça'ya) ve L. E.
Goodman ( 1991de İngilizce'ye) sayılabilir. Hay b. Yakzân'ın XX. yüzyıldaki
neşirleri ise Leon Gauthier (Cezayir 1900), Cemîl Salî- bâ - Kâmil Ayâd (Dımaşk
1935). Ahmed Emîn ...

1453

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 55.19 MB
Format: PDF
View: 4282
Download Read Online
Çok yeni bir yazısında da Kuban aynı tavrı sürdürür: Doğan Kuban, “Tarihe Karşı
Namuslu Olmak”, Cumhuriyet Bilim Teknoloji eki, 10 Aralık 2010, s. 2. * Bu
önemli kitabın bir Türkçe çevirisi de var: İbn Tufeyl ve İbn Sina, Hayy İbn Yakzan (
Ruhun Uyanışı), çev.: Y.Ö. Özburun, S. Özburun, Ş. Yalçın, O. Düz, D. Örs, İnsan
Yay., İstanbul, 2003. İbn Tufeyl'in yazdığı asıl metin s. 21-88. Bir tür Robinson
Crusoe öyküsü gibi gözüken kitap aslında felsefenin bilgi üretimi sorunsalına
ilişkin temel ...

Bir Soran Olursa

Author: Yalçın Küçük
Publisher:
ISBN:
Size: 35.11 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6912
Download Read Online
Çünkü yalnızca Marx'ın sistemi değil, tümüyle bilim ile Tanrı birbirinirv rakibidir.
Tanrı, inananlar için, bir düzenleyicidir; bilim,. Tarik-i İlm'e girenler için, bir
doğada ve toplumdaki düzenlilikleri arama ve bulma çabasıdır. Hem Tanrı'ya
inanmanın ve hem de bilime güvenmenin mümkün olmayacağını düşünüyorum.
Uyuşmaz iki dünya ve arayış oluyor. Bu iki dünyayı uyuşturma yolunda, İbn Tufeyl
'in Ruhun Uyanışı ya da Hayy İbn Yakzan'ın Olağanüstü Serüveni, bir islâm
ütopyası ...

T Rk Enin Izinde

Author: Hanife Koncu
Publisher:
ISBN: 9786054117246
Size: 18.58 MB
Format: PDF
View: 1196
Download Read Online
Anadolu sahasmda da Mevlânâ'nm Mesnevisiß (Mevlâna, 2001), Yûnııs Emre'nin
Risâletü'nNushiyye'si7, Fuzûlî'nin Sıhhat ü Maraz'ı3, Şeyh Gâlib Dede'nin Hüsn ü
®\10\Ulı§U-l İbn Sînâ, Hay İbn Yakzan. Ruhun Uyanışı, İnsan Yayınları, İstanbul
2000. Yusuf Hâs Hâcib, Kutadgu Bilig l (Haz. R. Rahmeti Arat), TDK Yay., Ankara
1991. Feriaiıadin Anar, 1vıiz›iiiı‹zi'ı-Tizyf, 1<iıı‹ambzi Yayinlari, İstanbul 1998.
Mevlâna, Mzs›izvi(çev. veıed İzbiiaaıq, 6 ciıı, Miııi Eğitim Baıeinıigı Yay., İstanbul ...

Kitap Gazetesi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 40.75 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5180
Download Read Online
Kuantıım gerçekliği sorunsalı görünürdeki "özelleşmiş" doğasına rağmen
kuşkusuz bilimin öne sürdüğü evrensel perspektifle en önemli ve en zor
meseledir. (Arka Kapak) RUHUN UYANIŞI Hayy İbn Yakzan İbn Tufeyl İbn Sînâ
Bu ünlü hikayenin. Hayy'ın varoluşu ve gelişimi çizgisinde, insanın gelişim
tarihini ö- zellemekte olan ince anlatım tarzı, bizi Hayy'ın şahsımla kendisinden
daha başka birşeyleri temsil ettiği konusunda ikna etmelidir. Yalnız başına
yaşadığı adada Adem'e ...