Her Y N Yle C 5 0

Author: Volkan Aktaş
Publisher: KODLAB YAYIN DAĞITIM YAZILIM LTD.ŞTİ.
ISBN: 6055201119
Size: 55.65 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4387
Download Read Online
Form üzerine 1 adet Button nesnesi ve 1 adet de ListBox ekleyerek, Button
nesnesinin Click olayına aşağıdaki kodu yazıyoruz. private void btnEkle_Click(
object sender, EventArgs e) { Hashtable isimler = new Hashtable(); isimler[0] = (“
Volkan AKTAŞ”); isimler[1] = (“İrfan MERGAN”); isimler[2] = (“Bünyamin
KARAHAN”); isimler[3] = (“Hale KATMER”); isimler[4] = (“Tamer MATBAN”);
foreach (DictionaryEntry eleman in isimler) listBox1.Items.Add(eleman.Key + “ = “
+ eleman.Value); } ...

Edebiyat M Zda Isimler Ve Terimler

Author: Arslan Tekin
Publisher:
ISBN: 9789754371604
Size: 52.77 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2104
Download Read Online
Galatasaray Sultanîsi'nde, Paris Button Lisesi'nde, Cenevre Üniversitesi Güzel
Sanatlar Akademisi'nde okudu. Ankara ve İstanbul radyolarında çalıştı. İ.Ü.
Edebiyat Fakültesi'nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Fransızca okuttu.
Revü ve operetleriyle tanınan Ekrem Reşit Rey'in bu sahadaki eserlerinin hepsini
kardeşi kompozitör Cemal Reşit Rey bestelemiştir. 30'u aşkın piyesi radyolarda
oynandı. Komediler ve roman kaleme aldı. Gazetelerde tenkitler yazdı. Revü ve
operetleri: ...

Angularjs Le Web Ve Mob L Uygulama Gel T Rme

Author: Mehmet Canker
Publisher: KODLAB YAYIN DAĞITIM YAZILIM LTD.ŞTİ.
ISBN: 6059118488
Size: 75.69 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 6908
Download Read Online
... İfadesi Bazı durumlarda bir class diğer class'ın property'lerinin hepsine sahip
olabilir. Örnek olarak isimleri success-btn ve error-btn isminde iki tane
butonumuz olsun. .success-btn { color:green; font-size:25px; font-weight:500;
K O D L A B text-decoration:underline; line-height:30px; } .error-btn 138
AngulArJS İle WeB ve MoBİl uygulAMA gelİŞtİrMe ...

Asp Net Mvc3 Razor

Author: Volkan Aktaş
Publisher: KODLAB YAYIN DAĞITIM YAZILIM LTD.ŞTİ.
ISBN: 605420565X
Size: 14.21 MB
Format: PDF, Docs
View: 2621
Download Read Online
Türkiye'nin İlk MVC3 Kitabı Volkan Aktaş, Tahsin Sevinç, Mustafa Said Şahin. {
Kullanici: | { `Adi” : Tahsin”, No” : 153, Durum” : true } { `Adi” : Volkan Aktaş”, No” :
187, Durum” false } ] } Oncelikle Controller sayfamızdan gönderilen JSON
verisinin View'de gösterimi ile ilgili örneğimizi inceleyelim. public Action Result
JSON () { return View () ; } public JsonResult Isimleri Ver () { List ListItem list =
new List ListItem () { new ListItem () { Value = \1', Text = \Tahsin Sevinç” }, new
ListItem () { Value ...

Tarih Ara T Rmalar Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 75.77 MB
Format: PDF
View: 1109
Download Read Online
Samuha'nın Tanrıça IStan: Eski Önasya kültür çevrelerinde değişik kavimler
tarafından, değişik isimler altında ve değişik niteliklerle kutsanan Tanrıça IStar
kültünün25, Mezopotamya'dan Anadolu'ya gelmesinde Hurriler aracılık
yapmışlardır. Hurrilerce Sausga adıyla anılan26 bu kültün Anadolu'da
yerleşmesinin Hitit împaratorluğu'yla birlikte olduğu kabul edilmektedir. Bu
tanrıçanın Anadolu'ya ilk girişinin de Eski Hitit Krallığı ile İmparatorluk arasındaki
karanlık dönemde gerçekleştiği ...

Tarih I Kadir

Author: ʻAbdülkādir Efendi
Publisher:
ISBN:
Size: 36.92 MB
Format: PDF
View: 1189
Download Read Online
... Dizin'den faydalanmayı kolaylaştırmak için şahıs isimleri kalın, yer isimleri
normal, bunların dışında kalan terim, Unvân, eşya vb. ise italik olarak
dizilmişlerdir. Dizin'de şahıslarla ilgili kısımların, düzenlemede olabildiğince
titizlik gösterilmekle beraber, gerek metinde yer yer görülen yanlışlık ve tekrarlar,
gerekse bazı hususların benim dikkatimden kaçmış olabileceği düşüncesiyle
ihtiyatla kullanılması tavsiye olunur. 'aduv, 'adû-yi kadîm, habis, hasûd, hâyin,
hod-btn, mUfsid, revâfız-ı ...

N N Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 55.18 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1803
Download Read Online
Kanadadaki Nelson nehrine ve Button körfezine isimlerini, B. vermiştir. Pasifikte-
ki Marshall Adalarına dahil bir ada grupu bugün ... BUTTON {batini ADALARI,
Büyük Okyanusta, Marshall Adalarında, Ratak adalar topluluğu içinde birkaç
adaya verilen ad. Bk. MARSHALL ADALARI. BUTUKU, Sudan - Guinea ...
elektrikle aydınlatma döşemelerinde kullanılan ve gördükleri işlere göre türlü
şekiller ve isimler alan bir elektrik tesisat malzemesi. Bunlar elektrik devrelerini,
uygun noktalaıdan ...

T Rk Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 45.25 MB
Format: PDF, Mobi
View: 6198
Download Read Online
Kanadadaki Nelson neb- rine ve Button körfezine isimlerini, B. vermi;tir. Pasifikte-
ki Marsball Adalanna dahil bir ada grupu bugun B. in adiyle anilmaktadir. Bir
müddet sonra B. , irlanda açikla- nndiki ingiliz donanmasma amirallik etmi} ve
korsanligi iyice ezmijtir. BUTTON [•.•:.';) ADALARI, Büyük Okyanusta, Marshall ...
elektrikle aydin- latma dösemelerinde kullanilan ve gördükleri islere göre türlü
jekiller ve isimler alan bir elektrik tesisat malrtmesi. Bunlar elektrik devrelerini,
uygun ...

T Rkiye Diyanet Vakf Sl M Ansiklopedisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 31.40 MB
Format: PDF, ePub
View: 7359
Download Read Online
BİBLİYOGRAFYA : Lisânü'l-'Arâb, "btn" md.; Nevevî. Tehzfb, 11/ 1, s. 28; Yâküt
Mu'cemulbüldân, I, 448- 450; Berki. ... şah damarından daha yakınız" (Kâf 50/ 16)
denilmektedir. Zahir ve bâtın isimlerine bu mânayı veren Taberî, görüşünü
destekleyen bir hadisi de kaydetmektedir {Tef- sTr, XXVII, 1 11-112). e)
GazzâlFnin işaret ettiği ve Kur'an lügati üzerine ilgi çekici bir eser kaleme almış
bulunan Hasan el-MustafavTnin de teyit ettiği bir anlayışa göre Allah'ın zahir ve
bâtın isimleri, Onun ...

Belleten

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 16.75 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 6898
Download Read Online
Bütün antik sehirlerin bugünkü isimleri verildigi halde Phry gia'daki La0diceia'mn
yamna haritada mevcut olmiyan Ladik yaz1l mistir. (s. 326). “La0diceia”dan
çikma bir isim olan Lâdik Denizli'nin, Selçuk kayitlannda ve mahkemei ser'iye
sicillerinde geçen isrnidir. Laodiceia harabeleri Goncah ile ... suretiyle darp
edilmiyordu. Yüzü vc tersi için ayn ayri kahplar yapihyor, hazirlanan pul iki
kal1b1n arasina konup üzerine çekiçle bir darbe indiriliyordu. Btn MAKALE
TERCUMESINE DAIR 405.