Cumhuriyetin Kuruldu U Y L T Rkiye Ekonomisi

Author: Alptekin Müderrisoğlu
Publisher:
ISBN: 9789944295062
Size: 61.15 MB
Format: PDF
View: 1420
Download Read Online
AİLE EKONOMİSİ Cumhuriyet'in kurulduğu yıl Türkiye ekonomisine aile
ekonomisi egemendi. Piyasa ekonomisi, iç ticaret ihracat ve ithalat konularına
girmeden önce, uygulaması giderek azalan ve günümüz yaşantısında ancak
köylerde izine raslanabilen aile ekonomisi üzerinde biraz durmamız yararlı
olacaktır. Köyler ile tarımsal tüketimin çok olduğu kentler arasında elverişli
karayolu bulunmaması nedeniyle, köylünün ürettiği tarım ürünlerini pazarlara
ulaştırması çok zor olmaktadır.

Sosyal Politika

Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750602099
Size: 24.72 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1628
Download Read Online
Dönemin koşulları altında, aile üyelerinin ve kölelerin iş ilişkileri ise, aile başkanı
tarafından, onun otoritesi altında düzenleniyordu. Hemen hemen tümü ile
tarımsal faaliyetlere dayalı ekonomik yaşam, çoğu kez ailelerin birbirlerinden
köle kiralamalarına yol açabiliyordu. Hatta bu durum zamanla, kölenin sahibi (
efendisi) ile köleyi kiralayan arasındaki ilişkilerinin hukuki yönden
düzenlenmesini de gerektirmiştir. Nitekim, köleler ile köle çalıştıranlar arasındaki
ilişkileri düzenleme ...

Ve Aile Ya Am N N Dengelenmesi

Author: Emine Gönen
Publisher:
ISBN:
Size: 53.69 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2571
Download Read Online
Aynı yıl A.Ü. Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Bölümü Lif Teknolojisi ve Köy
Sanatları, Ev Ekonomisi Kürsüsü'nde Asistan olarak göreve başladı. 1972 yılında
Doktor, 1977 yılında Doçent, 1988 yılında Profesör ünvanını aldı. Hollanda,
İngiltere, Almanya, ABD, Belçika, Irak ve Çin'de konusu ile ilgili incelemelerde
bulundu. 1982-2000 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev
Ekonomisi Yüksekokulu Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Anabilim Dalı Başkan- lığı'
nı yürüttü.

Demokrasi Ve Politika

Author: Ayşegül Mengi
Publisher:
ISBN: 9789755335582
Size: 20.73 MB
Format: PDF, Kindle
View: 4727
Download Read Online
İki Değişkenli Logit Modelleri Tablo 3'de özetlenmiş olan, altı ayrı iki değişkenli
logit modelinin sonuçları; bağımsız değişkenlerin tamamı için, yönetimdekilerin
seçmenlerce cezalandırılmasının önemli ölçüde (p<0.001) öngörülebilir
olduğunu göstermiştir. Örneğin, geçmişteki aile ekonomisi için "odds" oranının
1.598 olması, aile ekonomisi için değerlendirme cetvelinde bir birim değişimin (
örneğin l'den 2'ye çıkması) seçmenin yönetimdekileri desteklemesini 1.598 katı
artırdığını söyler.

Sosyo K Lt Rel De I Me S Recinde T Rk Ailesi

Author: Ezel Erverdi
Publisher:
ISBN:
Size: 46.25 MB
Format: PDF, ePub
View: 6726
Download Read Online
ilm-i Tedbir-i Menzil literatüründe "gelir ve gider yönetimi (siyaseti) üzerine" (97)
veya "mallann ve gidalann yönetimi üzerine" (98) gibi ba§hklar altinda ve özel bir
vurgu yapilmadan ele ahnan mal-maldar ili§kisini, ilm-i Tedbir-i Menzil'in iktisadî
vechesini ön plana çikarmayi amaçlayan bu çalismamizda ayn bir ba§hk altinda
ele ahyoruz: Ev ya da aile ekonomisi. Bu ba§hgi seçmemizin sebebi, ilm-i Tedbir-
i Menzil gelenegi yazarlannin ko- nuyu ev ve aile yönetiminin bir parçasi olarak ...

Ekonomik Yakla M

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 55.27 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2676
Download Read Online
Özellikle aile eğitim düzeyi yükseldikçe ev kadınının bu konudaki etkinliği
artmakta, evlilik süresi arttıkça, giderek azalmaktadır. Aile bireyleri arasında
iletişim derecesinin artmasında ise eşler arası yaş farkının az olması iş bölümü
konusunda aile reisinin ekonomik faaliyetler dışında, ev kadını tarafından
yürütülen ev işlerine katkısının az olduğa, ancak aile eğitim düzeyi, bölgesellik ve
evlilik süresi yönünden farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. (*) Doç. Dr. Hacettepe
üniversitesi Ev ...

Kemalizm

Author: Emin Arat
Publisher:
ISBN:
Size: 20.65 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1596
Download Read Online
Toplumun çekirdeği ve temeli aile kurumudur. Ailenin ekonomik yapısı
bozulduğu takdirde, toplumun ekonomik yapısının da bozulması kesindir. Ailenin
ekonomik yapısı, aile ve o ailenin fertlerinin elinde bulunan yaşama ihtiyaç
kaynaklarıyla üretim araçlarının ve üretimden sağlanan malların varlığı
nisbetinde sağlam veya bozuktur. Kaynak, üretim aracı ve mallara sahip olma
hakkı aile ve fertlerinin elinde bulundukça, aile ekonomisi sağlam temellere
dayamyor demektir. Bir de bunun ...

Bursa Halk K Lt R

Author:
Publisher:
ISBN: 9789756149140
Size: 67.41 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 4357
Download Read Online
Çakır, Şeniz: Türk Mutfağı, Selçuk Üniversitesi, Aile Ekonomisi Beslenme
Öğretmenliği Bölümü, (Yayınlanmamış Seminer), Konya, 2004. 9. Halıcı, Nevin:
Siniden Tepsiye, Numune Matbaacılık Ltd. Şti, İstanbul, 1999. 10. Karataş, Derya:
Türk Mutfağı, Selçuk Üniversitesi, Aile Ekonomisi Beslenme Öğretmenliği Bölümü
, (Yayınlanmamış Seminer), Konya, 2003. 11. Koca, Kübra: Türk Mutfağı, Selçuk
Üniversitesi, Aile Ekonomisi Beslenme Öğretmenliği Bölümü, (Yayınlanmamış
Seminer), ...

Anadolu Da K Resel Fabrikan N Do U U

Author: Metin Özuğurlu
Publisher:
ISBN: 9789944115285
Size: 66.17 MB
Format: PDF, Kindle
View: 2025
Download Read Online
Sosyolojik çalışmalarda, "aile bütçesi" başlığı ile ele alınan "proleter aile
ekonomisi", işçi ailesinin tüketim örgüleri kadar, 'ekonomik rasyonel' dışında,
çoğu durumda da, o rasyonele karşı nasıl bir direniş ve uyum mekanizması
geliştirildiğinin de ipuçlarını sunacaktır. Bir başka ifade ile, proleter aile
ekonomisi, günümüzde "piyasa ekonomisinin" dışında ve karşısındaki bir "moral
ekonominin" kimi unsurlarını bize verebilecektir.153 İşçi sınıfının geleneksel aile
yapısını savunması, o yapı ...